Selecteer de taal

  Algemene voorwaarden Casa le Rondini Toscana

   

  1. Algemeen
  1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen via Casa le Rondini Toscana.
  Indien, en voor zover voor boekingen van bepaalde vakantiewoningen afwijkende voorwaarden gelden, prevaleren die afwijkende voorwaarden.
  2. De huurder dient te beseffen dat de vakantiewoningen particulier eigendom betreft en dient zich in alle gevallen dienovereenkomstig op te stellen en te gedragen.
  3. Onder het gehuurde wordt verstaan de betreffende vakantiewoning/BnB met indien van toepassing: parkeerplaats, tuin, zwembad, overige opstallen waaronder buitenkeuken, inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning/BnB en het erf behorende (roerende) zaken.
  4. Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst aangaat. Tevens worden onder huurder begrepen zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst aangaat.

  2. Reservering en betaling
  1. Verhuurder is bevoegd opgegeven prijzen te wijzigen, mits en indien tussen de boeking en geboekte/gereserveerde vakantieperiode een termijn verstrijkt van 12 maanden of langer.
  2. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet) door verhuurder is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de boeking door verhuurder schriftelijk is bevestigd, onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar binnen 48 uren na de ontvangst van het boekingsformulier alsnog aangeeft –om welke reden dan ook- dat huur in de betreffende periode niet mogelijk is. Indien, en voor zover deze ontbindende voorwaarde door verhuurder wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit verhuurder elke aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder.
  3. Een bevestigde boeking is definitief en kan niet worden herroepen. De Wet Koop op afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.
  4. De aankomst dag en vertrek dag zijn vrij te kiezen, tenzij anders vermeld (arrangementen) en overeengekomen.
  5. Opgegeven huurprijzen zijn per nacht verschuldigd, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen.
  6. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dient door verhuurder van de huurder een aanbetaling van 25% van de volledige huurprijs te zijn ontvangen, tenzij verhuurder en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.
  7. De overige 75% van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 8 weken voor het verblijf op de bankrekening van verhuurder te zijn voldaan, tenzij verhuurder en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.
  8. Bij boeking op een termijn van (minder dan) 8 weken voor verblijf dient de gehele huurprijs direct te worden voldaan.
  9. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. Verhuurder zendt dan een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van verhuurder wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk geval verhuurder gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden in rekening te brengen.
  10. Na volledige betaling van de huursom, krijgt de huurder ongeveer 3 weken voor het begin van de huurperiode, de reisbescheiden thuis gestuurd dan wel per e-mail, met een routebeschrijving naar de vakantiewoning, de naam en telefoonnummer van verhuurders en eventuele verdere afspraken en bijzonderheden.

  3. Wijziging door huurder
  1.Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wil wijzigen, behoeft zulks uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder. In geen geval is wijziging mogelijk vanaf en binnen de termijn van 4 weken voor aankomst. Voor wijziging(en) in een reeds gedane boeking kan verhuurder kosten in rekening brengen.
  2. Indien de huurder de boeking wijzigt binnen 4 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 5 van toepassing.

  4. Wijziging door verhuurder
  1. Verhuurder heeft het recht de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden, waaronder kan worden verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van de overeenkomst van verhuurder in redelijkheid niet kan worden verwacht (bijvoorbeeld de verkoop van de gehuurde vakantielocatie of omdat een onvoorziene gebeurtenis de locatie onverhuurbaar maakt), alsmede de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar. In een dergelijk geval zal verhuurder trachten de huurder een andere locatie van vergelijkbare kwaliteit en prijs aan te bieden zonder daarmee tekort te schieten in de nakoming van zijn verbintenis. Indien geen andere, vergelijkbare locatie kan worden aangeboden, zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/ aanvullende en/ of vertragingsschade wordt door verhuurder niet aanvaard, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van verhuurder.

  5. Annuleren
  1. Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, wordt, afhankelijk van de termijn waarbinnen de annulering plaatsvindt, de huursom ten dele of niet terugbetaald door verhuurder. In voorkomende gevallen dient huurder een beroep te doen op zijn annuleringsverzekering.
  2. De huurder dient te annuleren via de email aan de verhuurder.
  3. Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, indien de huurder in verzuim is en/of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.
  4. Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 50% van de totale huursom verschuldigd.
  5. Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom verschuldigd.
  6. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

  6. Reisverzekering en annuleringsverzekering
  1. De huurder kan via een eigen assurantietussenpersoon, een reisverzekering en/of een annuleringsverzekering afsluiten.

  7. Bijkomende kosten
  1. Bij de huur zijn, tenzij anders vermeld inbegrepen de kosten van water, gas en elektriciteit voor zover deze een normaal gangbaar verbruik niet overschrijden. Bij langdurige verhuur in de winterperiode wordt excl. gas en elektraverbruik verhuurd en worden deze kosten van verbruik op basis van het daadwerkelijke verbruik aan huurder doorberekend. Huurder dient dan voor aanvang van de huurperiode een nader overeen te komen voorschot te betalen voor het gas en elektraverbruik.

  8. Aankomst en vertrek
  1. De standaard aankomsttijd is na 16:00 uur, tenzij anders overeengekomen met verhuurder. De standaard tijd voor het vrijmaken van de kamer(s) is vóór 10.00 uur, tenzij anders overeengekomen met verhuurder.
  2. Indien de huurder aankomt of verwacht te arriveren ná 21.00 uur dient contact te worden opgenomen met de verhuurder.

  9. Aantal personen
  1. Het overeengekomen aantal maximum personen, mag niet worden overschreden, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen met verhuurder, in welk geval verhuurder gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van verhuurder meer mensen overnachten dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim terzake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.
  2. Verhuurder en huurder komen overeen de door verhuurder als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van verhuurder alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.
  3. Verhuur aan jongeren (21 tot 26 jaar) wordt uitsluitend toegestaan met een maximum van vier personen in dezelfde verblijfsperiode, waarbij een waarborgsom geldt van € 500.

  10. Eindschoonmaak
  1. Tenzij anders is overeengekomen, is de eindschoonmaak in de huur inbegrepen. De huurder dient bij vertrek de locatie incluis eventuele buitenruimtes waaronder tuin, terras, buitenkeuken en zwembad netjes opgeruimd en schoon achter te laten; gebruikte handdoeken en beddengoed in de hal te deponeren. Huishoudafval, lege flessen etc. dient de huurder te verzamelen en te deponeren naast de entree bij de buitentrap. Bij gebreke blijven is de eigenaar gerechtigd een deel van de borgsom als extra schoonmaakkosten in te houden.

  11. Waarborgsom (borg)
  1. In alle gevallen dient vooraf een waarborgsom (borg) van € 200 betaald te worden, die bij vertrek binnen 7 dagen wordt terugbetaald onder eventuele aftrek van bijkomende kosten of door de huurder veroorzaakte schade (bijv. schoonmaakkosten, kosten voor breuk, beschadiging). De hoogte van de waarborgsom staat op de huurovereenkomst vermeld.

  12. Zwembad
  1. Het zwembad is in de regel te gebruiken van 1 mei tot 1 oktober.
  2. Kinderen jonger dan 14 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat het/de kind(eren) een zwemvest gebruiken. Verhuurder noch eigenaar zijn aansprakelijk te houden voor ongelukken in zwembaden.
  3. De openingstijden van het zwembad zijn van 09:00 tot 20:00 uur.
  4. De gebruikers van het zwembad zijn verplicht zich te houden aan de gebruikersinstructies die bij het zwembad vermeld staan.

  13. Huisdieren
  1. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

  14. Overige
  1. Het is niet toegestaan om binnen te roken. Buiten is de roker verplicht om zelf zorg te dragen voor het doven en opruimen van de restanten van het roken en rekening te houden met brandgevaar. De roker mag de andere gasten niet tot last zijn.
  2. I.v.m. brandgevaar is het niet toegestaan om in de gehele tuin open vuur te maken.
  3. Voor zover een huishoudelijk reglement in de woning aanwezig is, dient de huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Van een van toepassing zijnde huishoudelijk reglement is een voor die vakantiewoning specifiek geldend exemplaar in de vakantiewoning aanwezig. Het huishoudelijk reglement maakt integraal onderdeel uit van de gesloten overeenkomst en algemene voorwaarden.
  4. De aanwezige WIFI is niet voldoende voor het up-en downloaden van grote databestanden zoals films, tv, betaalzenders en sociale media. Bij te royaal gebruik kunnen de gigabytes opraken en zijn alle gasten verstoken van de gratis WIFI!
  5. Huurder/s die zodanige hinder of last veroorzaakt/ veroorzaken of kan/ kunnen veroorzaken, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door de verhuurder van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van verhuurder in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.

  15. Vrijwaring
  1. Indien door en/of tijdens het verblijf van de huurder schade aan de vakantiewoning ontstaat van welke aard en omvang dan ook, is huurder gehouden deze schade en welke bijkomende schade dan ook aan de eigenaar te voldoen.
  2. Indien anders dan gesteld onder lid 1 van dit artikel schade ontstaat bij derden door of tijdens het verblijf van de huurder in de vakantiewoning voor welke schade verhuurder aansprakelijk wordt gesteld en in welk kader verhuurder schadeplichtig is, vrijwaart de huurder verhuurder van deze verplichtingen.

  16. Aansprakelijkheid
  1. Verhuurder aanvaardt (behoudens een geval van opzet of grove schuld zijdens verhuurder) geen aansprakelijkheid voor schade (van welke aard dan ook) door de huurder geleden als gevolg van en/of samenhangend met zijn verblijf in de vakantiewoning.
  2. Indien om welke reden dan ook verhuurder zelf schadeplichtig is, beperkt de hoogte van de alsdan te betalen schadevergoeding zich tot de hoogte van de huursom, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove roekeloosheid van verhuurder.
  3. Verhuurder aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor:

  1. Foto, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
  2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website of andere kennisgevingen.
  3. Verhuurder kan de werking van Wifi, internetverbinding niet garanderen ook al is aangegeven dat het aanwezig is in of bij een vakantiewoning. Het niet aanwezig zijn dan wel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan verhuurder niet worden aangerekend.

  4. De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan, aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Verhuurder bedingt hierbij dat de huurder gehouden is alle schade ontstaan aan de vakantiewoning te vergoeden aan de eigenaar. Huurder is verplicht een WA-verzekering te hebben en deze op verzoek van verhuurder toe te sturen.
  5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen in welk geval de schade beperkt is tot de directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van verhuurder is voorts steeds beperkt tot de huursom.
  6. Land en bosbouw activiteiten

  1. De door huurder gehuurde vakantiewoning ligt in/bij een bestaand natuurgebied en landbouwbedrijf (akkerbouw)waarbij in principe geen overlast van werkzaamheden te verwachten valt van de dagelijkse werkzaamheden.
  2. Verhuurder aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor storingen en uitval van stroom-, gas- en watervoorzieningen.

  17. Rente- en incassokosten
  De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens verhuurder heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50.

  18. Klachten
  1.Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk of in andere passende vorm bij verhuurder te worden ingediend, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden. Als de klacht niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst in het woonland de klacht schriftelijk bij verhuurder in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.
  2. Indien de huurder zich niet houdt aan de termijn die is gesteld in lid 1 van dit artikel, verspeelt hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover reeds enig recht op schadevergoeding zou bestaan.

  19. Rechtskeuze
  1. Op alle geschillen met verhuurder is Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 deze kunnen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

  logo icoonContact info

  • Casa le Rondini ligt in hartje Toscane, in de driehoek Florence, Siena en Arezzo, op 15 minuten afstand van de A1 tussen Florence en Rome.
  • Afstand vanaf Utrecht 1400 km, vanaf Maastricht 1225 km.
  • We zijn goed per trein bereikbaar. Plan je reis met de Train line app of NS Internationaal.
  • De Flixbus stopt op Firenze Villa Costanza, vandaar per tram en trein verder.
  • De dichtstbijzijnde vliegvelden zijn Florence (Peretola- Amerigo Vespucci), Pisa (Galileo Galilei) en Perugia (Aeroporto dell'Umbria).